Obchodné podmienky

 

Nasledujúce všeobecné zmluvné podmienky i TULÁK s.r.o. (ďalej „CK“) a zákazníkmi platia pre všetky zájazdy a služby cestovného ruchu, organizované cestovnou kanceláriou TULÁK s.r.o. a tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „Zmluva“). Objednávateľ (zákazník) berie na vedomie, že cestovná kancelária TULÁK s.r.o. spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo nevyhnutné na plnenie Zmluvy a poistnej zmluvy v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Na základe nižšie uvedených podmienok poskytuje CK svojim zákazníkom služby a ich kombinácie, ktoré sa považujú za zájazd v zmysle § 2 zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zák. č. 281/2001 Z. z.“). Tieto VZP zároveň upravujú všetky práva a povinnosti zmluvných strán (účastníkov zmluvného vzťahu“) plynúce z právneho vzťahu, ktorý vznikol uzatvorením Zmluvy medzi CK a jej zákazníkom ako objednávateľom.

 

Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká na základe objednávateľom podpísanej písomnej „Zmluvy o obstaraní zájazdu“ potvrdenej CK a úhrady zálohy objednávateľom na účet CK. Pri prihlasovaní sa na zájazd organizovaný CK, obdrží objednávateľ „Zmluvu o obstaraní zájazdu“, ktorú po vyplnení a podpísaní odovzdá CK. Odovzdaním vyplnenej a podpísanej „Zmluvy o obstaraní zájazdu“ objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so „Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK“, berie ich na vedomie a súhlasí s nimi.

 

Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzavretím Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky. Akékoľvek poskytnutie služieb alebo zmenu podmienok je možné dohodnúť v Zmluve odlišne od týchto Všeobecných zmluvných podmienok. V prípade rozporu medzi Zmluvou a jej súčasťami (Všeobecné zmluvné podmienky) platí dojednanie uvedené a potvrdené oboma stranami v Zmluve. Podpisom Zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením Zmluvy a bezvýhradne s ňou súhlasí.

 


Cenové podmienky

Cenou zájazdu sa rozumie cena, ktorú za služby objednané objednávateľom potvrdí CK v „Zmluve o obstaraní zájazdu“. Ceny sú zmluvnými cenami medzi CK na strane jednej a objednávateľom na strane druhej. Obsah cien je uvedený v ponuke jednotlivých služieb. Ceny obsahujú DPH.

 Právo na riadne poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok uvedených v Zmluve a jej súčastiach (Všeobecné zmluvné podmienky). V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe dlhšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 50% ceny zájazdu. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny zájazdu.

Za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CK, alebo zaplatené v hotovosti na predajnom mieste CK, resp. u autorizovaného predajcu CK (cestovná kancelária alebo cestovná agentúra). Bez zaplatenia celej ceny zájazdu v termíne uvedenom v „Zmluve o obstaraní zájazdu“ nemá objednávateľ nárok zúčastniť sa zájazdu a čerpať služby. Doklad na ubytovanie a čerpanie ďalších služieb (voucher) bude zásadne objednávateľovi odovzdaný po úplnom zaplatení ceny zájazdu.

  

Zmena dohodnutých služieb

 Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku „Zmluvy o obstaraní zájazdu“, navrhne objednávateľovi zmenu tejto zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, CK v návrhu uvedie novú cenu. V tomto prípade má objednávateľ právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia stornopoplatkov. Ak sa rozhodne od zmluvy odstúpiť objednávateľ má právo na vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy za zájazd.

 

Zmeniť program alebo rozhodnúť o zrušení zájazdu majú právo vedúci zájazdu alebo inštruktori v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok, v dôsledku neočakávaných politických zmien, ak by mohla byť ohrozená bezpečnosť účastníkov zájazdu. Pri nenaplnení minimálneho počtu účastníkov a pri vyskytnutí sa mimoriadnych okolností má CK právo zájazd zrušiť. Túto skutočnosť oznámi klientovi najneskôr 14 dní pred odchodom, ak nebolo dohodnuté inak. Pri zrušení zájazdu z viny CK sa uhradená cena zájazdu vracia v plnej výške.

  

Stornovacie podmienky
Ak zákazník zruší svoju účasť na zájazde, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné stornopoplatky:

 

Autobusové zájazdy (rafting, cyklozájazdy, treking):
do 60 dní pred odchodom ...........................................25 Eur (manipulačný poplatok)
59 - 30 dní pred odchodom ...........................................50% ceny
29 - 15 dní pred odchodom ........................................... 80% ceny
menej ako 15 dní a pri nenastúpení na zájazd.........
....... 100% ceny

 

Individuálne zájazdy (ubytovanie v hoteli/apartmáne):

do 60 dní pred odchodom ..............................................25 Eur (manipulačný poplatok)

59 - 21 dní pred odchodom ............................................25% ceny
2
0 - 14 dní pred odchodom ........................................... 50% ceny

13 – 7 dní pred odchodom..............................................75% ceny

menej ako 7 dní a pri nenastúpení na zájazd.................. 100% ceny

 

Stornovacie podmienky trajektových lístkov sa riadia podľa podľa podmienok prepravy danej lodnej spoločnosti.

 

CK má právo odčítať stornopoplatok od uhradenej celej alebo čiastočnej zálohovej platby. Pokiaľ budú stornopoplatky vyššie ako úhrada zálohy objednávateľom, je objednávateľ povinný uhradiť tento rozdiel do 14 dní od uskutočneného doúčtovania. Po odrátaní stornopoplatku obdrží objednávateľ naspäť zvyšok zo zaplatenej čiastky. Pri určení počtu dní pre výpočet stornopoplatkov sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, kedy došlo k stornovaniu zájazdu. Do počtu dní sa nezapočítava deň, v ktorom má byť poskytnutá prvá služba (odchod autobusu, nástup na zájazd, pobyt). V prípade, že sa objednávateľ nedostaví k čerpaniu služieb v mieste ubytovania v deň uvedený na voucheri alebo zmešká odchod autobusu, alebo sa zájazdu nezúčastní v dôsledku nedodržania colných, pasových, devízových alebo iných predpisov, nemá nárok na vrátenie ním zaplatenej finančnej čiastky.


Platnosť cestovných dokladov

 Účastník zájazdu musí mať pas alebo občiansky preukaz platný najmenej po dobu 6 mesiacov odo dňa nástupu na zájazd. Potrebné víza si zabezpečí samostatne, alebo poskytne svoj cestovný doklad zástupcovi CK.Objednávatelia, ktorí sa prihlásia na zájazd, zodpovedajú za platnosť svojich cestovných dokladov v dobe konania zájazdu.


Zodpovednosť za bezpečnosť účastníkov

Každý klient CK sa zúčastňuje zájazdu na vlastné nebezpečenstvo. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi vedúceho zájazdu a športových inštruktorov. V prípade voľby individuálnych aktivít musí informovať príslušného inštruktora, či vedúceho zájazdu.Každý objednávateľ cestuje s vedomím svojho zdravotného stavu a s vedomím úhrady nákladov za lekárske zákroky a liečenie v zahraničí.

Pri hrubom porušovaní pokynov vedúceho zájazdu alebo pri nevhodnom správaní sa má právo sprievodca účastníka zo zájazdu vylúčiť. Tým pádom stráca úšastník nárok na náhradu nečerpaných služieb a do miesta bydliska sa vracia na vlastné náklady.

 

Zodpovednosť za požičané veci od CK
Každý klient preberá zodpovednosť za zapožičané veci od CK (napr. neoprén, prilba, stan, horolezecká sedačka, mačky, ...). V prípade zničenia alebo straty predmetu sa zaväzuje nahradiť škodu dohodou so zástupcami CK.


Poistenie
T
ULÁK s.r.o. si plní svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

 

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou zaplatených služieb,

 

b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

 

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou sumou a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len sčasti.

 

Cestovná kancelária ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť komplexné cestovné poistenie, ktoré pokrýva rôzne riziká (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosti za škodu, storno zájazdu a pod.), spojené s účasťou na zájazde. Poistná zmluva, je uzatvorená medzi objednávateľom a príslušnou poisťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti poskytuje cestovná kancelária len nevyhnutnú súčinnosť. CK nehradí poplatky za lekárske ošetrenie ani ďalšie úkony, nemôže sa vyjadrovať k výške nárokov objednávateľa na úhradu nákladov, súvisiacich s poistnou udalosťou, ani k podmienkam vzniku poistnej udalosti.

 


Minimálny počet prihlásených osôb na uskutočnenie zájazdu:
Mikrobusové: min 7 osôb
Autobusové: min. 35 osôb (ak nie je pri zájazde uvedené inak)
Letecké: min 5 osôb (ak nie je pri zájazde uvedené inak)

  

Reklamácie

V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v „Zmluve o obstaraní zájazdu“, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Objednávateľ má právo si uplatniť odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie. Svoje nároky na reklamáciu musí objednávateľ písomne uplatniť u CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie, podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

 

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môž7e podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

 

Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

 

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 

 Záverečné ustanovenia

 Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby organizované CK.

 

Objednávateľ v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň udeľuje CK súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve CK ako aj ňou určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK acezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa Zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa a likvidácie spracovaných osobných údajov.

 

Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít CK, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch CK, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu. Tieto zmluvné podmienky CK vstupujú do platnosti 1.2.2016.